Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PREEMIUM

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego PREEMIUM, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także zawierania umów pomiędzy Klientem a Preemium na podstawie złożonych Zamówień.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Definicje

Niżej zdefiniowane określenia będą miały w Regulaminie następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie;
 3. Klient indywidualny (Konsument) – osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, podmiot świadczący usługi w zakresie płatności internetowych na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach usług, udostępnianych na stronie internetowej < payu.pl > lub PayPal (Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponująca ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego)) podmiot świadczący usługi w zakresie płatności internetowych określonych w odpowiednich regulaminach udostępnionych na stronie <paypal.com>. PREEMIUM nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatora Płatności. Operator płatności świadczy usługi bezpośrednio na rzecz Klientów. Wszelkie reklamacje dotyczące usług Operatora Płatności należy składać bezpośrednio do Operatora Płatności;
 5. PREEMIUM – Preemium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok 10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000640813, kapitał zakładowy 5.000 zł, w pełni wpłacony, NIP 5213750650, REGON 36558628200000, adres e-mail dotyczący Sklepu: BOK@preemium.pl
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego PREEMIUM;
 7. Sklep Internetowy PREEMIUM (Sklep) – serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień, dostępny pod adresem: < www.preemium.pl > ;
 8. Towar – produkty prezentowane na witrynie Sklepu Internetowego PREEMIUM;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy PREEMIUM, a Klientem;
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 11. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy sprzedaży.
 12. Zamówienie Standardowe – zamówienie zawierające tylko te wyprodukowane Towary które są dostępne w magazynie.
 13. Zamówienie Specjalne – zamówienie zawierające co najmniej jeden towar który nie jest dostępny w bieżącej sprzedaży (nie jest dostępny w magazynie) i wymaga wyprodukowania zgodnie ze zleceniem klienta.
 1. Wymagania dotyczące Klienta
 1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności, w przypadku Klienta indywidualnego, jest osobą pełnoletnią).
 2. Dostępność techniczna serwisu internetowego Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu z serwisów internetowych:
  1. korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o minimalnej rozdzielczości ekranu 320px x 480px;
  2. W przypadku użytkowania na komputerach osobistych (Windows, MacOS, Linux), jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 10 lub nowsza; Chrome 38.x lub nowsza; Firefox 37.x lub nowsza; Safari 7.x lub nowsza; Opera 29.x lub nowsza. W przypadku użytkowania sklepu na urządzeniach mobilnych (Android, iOS), jedna z wymienionych przeglądarek mobilnych: Chrome Mobile 40.x lub nowsza; Opera Mobile 15 lub nowsza; Safari 7.x lub nowsza.

4. Zamówienie

 1. Prezentacja w serwisie internetowym (stronach internetowych) Sklepu Towarów, co do których Klient może złożyć Zamówienie, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać – na stronie internetowej Sklepu – następujące czynności
  1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towarów;
  2. zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
  3. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  4. dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
  5. poprawnie wypełnić właściwy formularz, dedykowany dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia, przeznaczony dla Konsumentów lub dla Klientów niebędących Konsumentami;
  6. wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  7. wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed złożeniem Zamówienia – także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. W celu przesłania Zamówienia do Preemium Klient – po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) – naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Kupuję i płacę”.
 5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru wskazanej w podsumowaniu Zamówienia oraz kosztów dostawy Towaru wskazanych w podsumowaniu Zamówienia w formie
  1. przelewu bankowego lub kartą kredytową na konto Preemium za pośrednictwem Operatora Płatności albo
  2. za pobraniem gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki
 6. Preemium przystąpi do realizacji Zamówienia:
  1. po otrzymaniu przez PREEMIUM wpłaty Klienta (całej ceny Towaru i kosztów dostawy Towaru) w przypadku wyboru płatności elektronicznych (PayU albo Paypal) albo
  2. Po akceptacji zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę” w przypadku opłaty gotówką u kuriera przy odbiorze zamówienia.
 7. PREEMIUM może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 2, przy czym odmowa realizacji Zamówienia nie nastąpi, jeśli na prośbę Preemium, wyrażoną drogą elektroniczną lub telefonicznie (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Zamówieniu), Klient w zakreślonym terminie udzielił Preemium niezbędnych wyjaśnień w sprawie podanych i wymaganych w formularzu Zamówienia danych;
  2. w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie Preemium Towaru, z którym związane jest powyższe Zamówienie;
  3. przejściowego braku w magazynach Preemium zapasów Towaru, którego dotyczy Zamówienie – jeśli Klient po powiadomieniu go o zaistniałej sytuacji nie wyraził zgody na realizację Zamówienia po uzupełnieniu powyższych zapasów.
 8. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7, Preemium skontaktuje się z Klientem (drogą mailową lub telefonicznie na wskazany w Zamówieniu odpowiednio: adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny) celem wyjaśnienia statusu Zamówienia, wskazując – w przypadku przewidzianym w ust. 7 lit. 1) – że brak zgody Klienta będzie równoznaczny z odmową przez Preemium realizacji Zamówienia.
 9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zapłaty przez Klienta ceny za Towar i kosztów dostawy Towaru, wskazanych w podsumowaniu Zamówienia. Zapłata ceny może zostać dokonana przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Operatora Płatności lub gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta.

5. Realizacja Zamówienia

 1. Preemium realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 2. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. O wysokości kosztów dostawy Towaru Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Preenium realizuje Zamówienia w dni robocze. Preemium niezwłocznie przystąpi do weryfikacji, a następnie realizacji Zamówienia.
  1. Dla Zamówień Standardowych Realizacja Zamówienia powinna nastąpić w terminie 4 – 5 Dni Roboczych od dnia, w którym została zweryfikowana poprawność złożenia przez Klienta Zamówienia i zaksięgowania na koncie bankowym Preemium wpłaty Klienta (pełna cena Towaru i koszty dostawy Towaru) w przypadku płatności elektronicznych lub weryfikacji poprawności zamówienia dla zamówień gdzie została wybrana opcja opłaty gotówką przy odbiorze.
  2. Dla Zamówień Specjalnych Realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie 12-14 dni Roboczych od dnia, w którym została zweryfikowana poprawność złożenia przez Klienta Zamówienia i zaksięgowania na koncie bankowym Preemium wpłaty Klienta (pełna cena Towaru i koszty dostawy Towaru) w przypadku płatności elektronicznych lub weryfikacji poprawności zamówienia dla zamówień gdzie została wybrana opcja opłaty gotówką przy odbiorze.
 4. Przesyłki kierowane przez Preemium w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane za pośrednictwem kuriera.
 5. Klient jest zobowiązany przy odbiorze przesyłki z Towarem do okazania kurierowi na jego żądanie dokument tożsamości.
 6. Zamówienie zostaje anulowane przez Preemium jeżeli Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres BOK@preemium.pl złoży oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia.

6. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  1. nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, a także braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu;
  2. wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu lub upływu terminu, w którym powinno dojść do realizacji Zamówienia. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym PREEMIUM niezwłocznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, może zostać złożona pisemnie na adres Preemium: ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: sklep@preemium.pl
 4. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 lit. b), przyjmowane są przez Preemium, pocztą elektroniczną na adres: BOK@preemium.pl  Do powyższych reklamacji stosuje się postanowienia § 8.
 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
 1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty wydania Klientowi Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Koszt opakowania i odesłania Towaru do Preemium ponosi Klient.
 5. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały szczegółowe informacje skierowane do Konsumentów zawierających Umowy na odległość, w tym pouczenia i wzory formularzy, dotyczące zasad korzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia oraz skutków wykonania powyższego uprawnienia i związanych z nim praw i obowiązków Klienta oraz PREEMIUM, w szczególności o zasadach, terminach zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy.
 1. Gwarancja i rękojmia
 1. Preemium informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 2. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja, o ile gwarancja została udzielona).
 4. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi serwisowe w imieniu producenta.
 5. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Klient powinien dysponować dowodem zakupu Towaru. Sposób zgłaszania powyższych roszczeń został wskazany w § 6 ust. 4. Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta w zakresie odpowiedzialności Preemium z tytułu rękojmi. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez Preemium niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Preemium jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1182).
 2. Dane osobowe są podane przez Klienta dobrowolnie podczas wypełniania formularza w trakcie składania Zamawiania i są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub wykonywania Umowy zawartej z Klientem.
 4. Preemium zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz prawo wniesienia – w przypadkach wymienionych w ustawie – pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Preemium Sp. z o.o., BOK@preemium.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Preemium zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
 2. Preemium rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Na żądanie Klienta Preemium udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Przy korzystaniu z serwisu Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2017 r.